Wieliczka dzień twórczego rodzicielstwa

RAPORT MERYTORYCZNY

 

 

Tytuł projektu: „Dzień Twórczego Rodzicielstwa”

Realizator projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

Termin realizacji 5.06.2016r.

 

  1. Krótki opis zrealizowanego projektu.

 

Projekt pod nazwą „Dzień Twórczego Rodzicielstwa” organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” z siedzibą w Krakowie odbył się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Warsztaty twórcze dla dzieci i dorosłych były prowadzone przez specjalistów współpracujących z „Klubem Otwartym” w Wieliczce. Projekt był skierowany do zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych, dzieci w nich umieszczonych oraz dzieci własnych rodziców zastępczych. Ponadto także do rodzin adopcyjnych wraz z dziećmi, sympatyków pieczy zastępczej, oraz mieszkańców Powiatu Wielickiego zainteresowanych tematyką rodzicielstwa zastępczego. Do udziału w projekcie zostały zaproszone wszystkie rodziny zastępcze z Powiatu Wielickiego. W ramach projektu realizowano trzy główne zadania:

  • promocję projektu „Dzień Twórczego Rodzicielstwa”, a tym samym upowszechnianie idei rodzicielstwa zastępczego i rekrutację beneficjentów;

  • obchody „Dnia Twórczego Rodzicielstwa”;

  • ewaluację projektu.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce oraz specjalista ze Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” służyli pomocą merytoryczną w punkcie konsultacyjnym w czasie trwania imprezy.

W godzinach od 10.00 do 12.30 odbyły się wykłady tematyczne dla rodziców zastępczych i adopcyjnych z możliwością wyboru jednego z dwóch zaproponowanych zagadnień:

  • „Internet TAK – uzależnienie NIE – problematyka mechanizmów uzależnień od Internetu, mediów społecznościowych wśród dzieci i młodzieży”;

  • „Czy sprawiedliwie to znaczy po równo - problematyka dzielenia uwagi, uczuć między dziećmi, sytuacja emocjonalna dzieci własnych w kontekście dzieci przyjętych do rodziny zastępczej”.

Równolegle dzieci z rodzin zastępczych, adopcyjnych oraz dzieci biologiczne rodziców zastępczych wzięły udział w twórczych warsztatach muzycznych.

Po przewidzianym lunchu, dzieci wraz z opiekunami zostali zaproszeni na warsztaty rodzinne pod nazwą „Recyklingowa moda”. Po zakończeniu całości zajęć twórczych, czyli bloku dla dorosłych, zajęć dla dzieci oraz warsztatów rodzinnych pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce podsumowali całość wydarzenia dziękując za uczestnictwo.


  1. Zespół realizujący projekt.

 

Projekt został zrealizowany przez pracowników Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, w tym: koordynatora Zespołu ds. Pieczy Zastępczej, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, dwóch specjalistów pracy z rodziną, specjalistę pracy socjalnej oraz psychologa. Są to osoby posiadające bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe zdobyte między innymi w instytucjach wsparcia i pomocy społecznej, w tym działających na rzecz rozwoju pieczy zastępczej. W aktualnym składzie współpracują od listopada 2015 roku tworząc twórczą i zgraną grupę, dla której najważniejsza jest praca na rzecz drugiego człowieka oparta na wzajemnym zrozumieniu. W czasie zajęć pracownicy służyli pomocą i wsparciem merytorycznym. W ramach swoich obowiązków w punkcie konsultacyjnym Koordynator Zespołu ds. Pieczy Zastępczej, psycholog oraz jeden z koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej udzielali szczegółowych informacji między innymi na temat rodzicielstwa zastępczego, możliwości pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz psychologicznych aspektów związanych z funkcjonowaniem podopiecznych w kontekście zmiany środowiska. Z bezpłatnego poradnictwa skorzystały rodziny zastępcze. Konsultacje prowadził również pracownik Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnychi Zastępczych„ Pro Familia” z siedzibą w Krakowie. Specjaliści z wyżej wymienionej organizacji (Renata Marcińska - mgr pedagogiki resocjalizacyjnej i psychoterapeuta; Agnieszka Ziętarska – mgr pedagogiki rodziny, społeczny kurator sądowy w sądzie rodzinnym i nieletnich) przeprowadzili warsztaty dotyczące współczesnych problemów pojawiających się w środowisku zastępczym. Twórcze zajęcia z dziećmi, młodzieżą i rodzicami zastępczymi/adopcyjnymi prowadzili absolwenci uczelni artystycznych z Klubu Otwartego w Wieliczce (warsztaty muzyczne dla dzieci: Ewa Zaborowska - wokalistka, Kamil Nowakowski - muzyk i edukator; warsztaty mody recyklingowej - Taja Niewiara – od wielu lat prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą w szkołach, świetlicach i instytucjach kultury).

 

  1. Opis najbardziej udanego elementu zorganizowanych obchodów DRZ.

 

Warsztaty rodzinne odbywające się pod hasłem „Recyklingowa moda” stanowiły najbardziej atrakcyjny element całości realizowanego projektu, zarówno pod względem nowatorskiego charakteru, jak i walorów estetycznych. Możliwość wspólnej pracy w twórczej atmosferze pozwoliła na owocne spędzenie czasu wolnego w rodzinnym gronie, wzmocnienie więzi dzieci

z opiekunami oraz rozwój kreatywności. Najmłodsi wraz z rodzinami zastępczymi/adopcyjnymi wspólnie projektowali i ozdabiali drewniane ramki na zdjęcia oraz stroje z materiałów recyklingowych, w które następnie się przebierali. Po zakończeniu pracy
w radosnej atmosferze i z uśmiechem na ustach pozowali do wspólnych zdjęć drukowanych na miejscu i wkładanych do wcześniej ozdabianych ramek. W zajęciach wzięły udział nie tylko zaproszone rodziny, ale pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
i sympatycy idei rodzicielstwa zastępczego, którzy aktywnie wspomagali grupę w jej twórczych zmaganiach. Warsztaty rodzinne dzięki swojej atmosferze przyczyniły się do wzmocnienia poczucia bliskości i zaufania w środowisku rodzin zastępczych i adopcyjnych. Pozwoliły również na poznanie nowych sposobów spędzania czasu wolnego z najmłodszymi, których najważniejszym elementem jest współpraca, poczucie humoru, uśmiech i bycie z drugą osobą. Warsztaty rodzinne spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem uczestników projektu,
o czym między innymi świadczyło ogromne zaangażowanie w pracę i nowatorskie podejście do materiałów recyklingowych. Każdy strój stworzony przez poszczególne rodziny miał swój niepowtarzalny charakter. Dodatkowo postawa prowadzących, ich wskazówki, wsparcie
i otwartość stanowiły pozytywny aspekt całości zajęć.

 

  1. Podsumowanie i ocena realizacji projektu.

 

Projekt został zrealizowany w całości z uwzględnieniem wszystkich pozycji
z harmonogramu. „Dzień Twórczego Rodzicielstwa” odbył się 05.06.2016 roku w siedzibie Klubu Otwartego w Wieliczce. Zaproponowana formuła, czyli równoległe zajęcia dla dorosłych i dzieci, a następnie możliwość wspólnego spędzenia czasu, spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem uczestników. Realizacja przedsięwzięcia „Dzień Twórczego Rodzicielstwa” przyczyniła się do poszerzenia horyzontów wychowawczych rodziców zastępczych poprzez udział w jednym z dwóch proponowanych warsztatów („Internet TAK – uzależnienie NIE – problematyka mechanizmów uzależnień od Internetu, mediów społecznościowych wśród dzieci i młodzieży”; „Czy sprawiedliwie to znaczy po równo - problematyka dzielenia uwagi, uczuć między dziećmi, sytuacja emocjonalna dzieci własnych
w kontekście dzieci przyjętych do rodziny zastępczej”), rozwoju kreatywności oraz nabycia nowych umiejętności związanych z atrakcyjnym sposobem spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym. Projekt pozwolił na propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku środowiska zastępczego wśród lokalnej społeczności.
W przyszłym roku kalendarzowym planuje się realizację kolejnej edycji programu.