Oddział MARR w Wieliczce - trwają nabory

MAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. (MARR S.A.)

informuje, iż w dniach 10.10.2016 – 31.10.2016 roku

przyjmować będzie zgłoszenia W RAMACH PIERWSZEGO Z 5 NABORÓW do projektu „Dobry Czas na Biznes – KOM” Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 15:00 w Powiatowym Punkcie Informacyjnym MARR S.A. przy ul. Sikorskiego 5, 32-020 Wieliczka

Tryb składania dokumentów rekrutacyjnych: Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres biura projektu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie rekrutacji. Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.marr.pl/dcb/dokumenty.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo
lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej,
z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą
do co najmniej jednej z poniższych grup:

    1. osób powyżej 50 roku życia,

    2. osób długotrwale bezrobotnych,

    3. osób z niepełnosprawnościami,

    4. osób o niskich kwalifikacjach,

    5. kobiet.

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w:

- Regulamin rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM”

- Regulamin przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej  projekcie

Dobry czas na biznes – KOM”